Piątek, 23 października 2020, tydzień nieparzysty (43)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

PROGRAM KONFERENCJI

Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

 Łódź, 11-12 października 2018 roku

 

Czwartek 11 października 2018

 

9:00-10:00         Rejestracja / Powitalna kawa/herbata (aula C-101)

10:00-10:30       Uroczyste otwarcie konferencji  (aula  C-101)

10:30-12:00       I Sesja plenarna Gender w naukach i badaniach społecznych (aula C-101)

 • dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki), Podejście genderowe w badaniach socjologicznych na przykładzie analizy kapitału ludzkiego
 • prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska (Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski), Płeć jako wyznacznik pozycji w społeczeństwie: Kobiety i mężczyźni w świecie akademickim - aktualne problemy i socjologiczne perspektywy badawcze
 • dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ  (Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki), „Gender" w psychologii vs. "psychologia gender"
 • dr hab. Inga Kuźma (Instytut Etnologii, Uniwersytet Łódzki), Gender  w antropologii a antropologia gender
 • dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ (Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki), Gender w badaniach historii kobiet

 

12:00-12:30       Przerwa kawowa (aula C-101)


12:30-14:30       Sesje tematyczne równoległe


Kobiety w tradycyjnych i nowych rolach społecznych (s. E-109)

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB  (Uniwersytet w Białymstoku)

 • Mgr Patrycja Prochera, Uniwersytet Warszawski, Gospodyni domowa
  w teatrze życia codziennego
 • Dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Rodzinne role kobiet wiejskich w różnych typach struktury społecznej
 • Dr hab. Aldona Żurek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kobiety wobec deinstytucjonalizacji małżeństwa i rodziny
 • Dr Agnieszka Pawlak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kobieca historia migracji - od podporządkowania do emancypacji


Płeć w procesie socjalizacji (s. F-17)

Prowadzenie: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 • Dr hab. Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Genderowy charakter szkolnej edukacji seksualnej. Perspektywa badawcza
 • Dr Ewa Szwarczyńska, Uniwersytet Śląski, Genderowo neutralne rodzicielstwo – rodzicielstwo odpowiedzialne?
 • Dr Ewa Krzaklewska, mgr Ewelina Ciaputa, Uniwersytet Jagielloński, Doświadczenie równości płci w dzieciństwie i jego wpływ na postawy w dorosłym życiu – wyniki badań sondażowych GEQ
 • Mgr Dorota Prędkiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Jestem dzieckiem, ale chcę sam wybrać kim będę. Płeć biologiczna kontra płeć  społeczno-kulturowa
 • Dr hab. Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka, Edukacja do równości i różnorodności na polskich uczelniach technicznych

 

Gender w dyskursie publicznym (I) (s. E105)

Prowadzenie: dr hab. Marta Sikorska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Problem równouprawnienia płci w debacie parlamentarnej 1947-1952
 • Dr Agata Ignaciuk, Uniwersytet Warszawski, Kultury planowania rodziny w PRL: płeć kulturowa w popularnych dyskursach medycznych o antykoncepcji i aborcji (lata 50-80 XX wieku)
 • Mgr Adam Konopka, Uniwersytet Gdański, Mniejsze zło. Reprodukcja antyaborcyjnych toposów na łamach pism kobiecych w PRLu
 • Dr Iza Desperak, Uniwersytet Łódzki, Przez wolną miłość do równości. Od Platona do poliamorii
 • Dr Emilia Garncarek, Uniwersytet Łódzki, „Żałując macierzyństwa” – analiza internetowego dyskursu na temat negatywnych postaw wobec dzieci i macierzyństwa


Gender Stereotypes and Gender Equality in Social Discourse and Practice (s. F-16)

Prowadzenie: dr hab. Elżbieta Durys, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, University of Warsaw, The Meaning of Wife/Partner Caregiving for Older Adult Men – Empirical Perspective
 • Dr Aleksandra Różalska, University of Lodz, Violence Against Women as Reflected in the Selected Polish TV Series
 • Dr Joanna Dec-Pietrowska, University of Zielona Góra, dr Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, What do They Write About You, You See in Yourself - The Analysis of Stereotypes in Selected Context of Education
 • Dr Julia Czernecka, University of Lodz, Singlehood among Young Women in Poland – Stereotypes in Mass Media vs. Social Circumstances of Living Solo

 

14:30-15:30  Lunch (s. F-12)

 

15:30-17:30       Sesje tematyczne równoległe

Płeć a różne strategie życiowe. Przekraczanie ról płciowych (s. F-17)

Prowadzenie: dr Agata Ignaciuk (Uniwersytet Warszawski)

 • Dr Izabela Ślęzak, Uniwersytet Łódzki, „Trzeba umieć sobie w życiu poradzić” – świadczenie usług seksualnych przez kobiety jako strategia życiowej zaradności
 • Mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Rozwój osobisty oczami kobiet, rozwój oczami mężczyzn
 • Dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Po co kobiecie walka z bykiem? Rola kobiet-matadorek w hiszpańskiej tradycji corridy de toros
 • Dr hab. Anna Barska, Uniwersytet Opolski, Kobiety w Tunezji  - od podporządkowania do emancypacji
 • Mgr Kaja Kojder-Demska, Uniwersytet Warszawski, Emancypacja w prawosławiu ‒ czy jest możliwa?
 • Dr Magdalena Ślusarczyk,  Uniwersytet Jagielloński, Być rodzicem migracyjnym…


Płeć, ciało, seksualność (s. E-105)

Prowadzenie: dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Uniwersytet
  w Białymstoku, Badanie transseksualności – zmiana paradygmatu
 • Dr Ewa Banaszak, Uniwersytet Wrocławski, Piękno, seksualność i banalizacja. Refleksje o związkach między ciałem, płcią i tożsamością
 • Mgr Agnieszka Okrój, Uniwersytet Gdański, Kobiecość odebrana?: zjawisko anty-body shamingu wobec kobiet szczupłych – analiza socjologiczna
 • Dr Anna Kłonkowska, Uniwersytet Gdański, (Trans)męskość, (trans)kobiecość i (nie)tożsamość płciowa. Postawy osób transpłciowych wobec dychotomicznej struktury Genderowej
 • Dr Katarzyna Gajek, Uniwersytet Łódzki, Kształtowanie się tożsamości osób nieheteronormatywnych
 • Mgr Weronika Urban, Uniwersytet Warszawski, Reżim codzienności reżimem schematów płciowych? Publiczne codzienne interakcje z udziałem osoby o niejednoznacznej ekspresji płciowej


Rodzina i bliskie relacje interpersonalne w perspektywie Genderowej (s. E-109)

Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Anna Kwak (Uniwersytet Warszawski)

 • Prof. zw. dr hab. Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Wychodzenie kobiety z cienia jednej roli – zmiany i ograniczenia
 • Dr hab. Iwona Janicka, Uniwersytet Łódzki, Jakość i trwałość związków osób tej samej płci
 • Dr Joanna Milanowska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Występowanie ewolucyjnych wskaźników atrakcyjności a dobór partnerski u młodych dorosłych
 • Dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Uniwersytet Łódzki, Płeć w działaniach ekonomicznych współczesnych gospodarstw domowych. Spojrzenie antropologa
 • Dr Diana Müller-Siekierska, Uniwersytet Łódzki,  Radzenie sobie z rozwodem rodziców w narracjach dorosłych kobiet z rodzin rozwiedzionych
 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Slany,  mgr Anna Ratecka, Uniwersytet Jagielloński, Równość płci w polskich rodzinach

 

18:30 Uroczysta kolacja – Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Ewy Malinowskiej (Restauracja Anatewka, ul.6 Sierpnia 2/4)

 

Piątek 12 października

9.00 – 9.30         Rejestracja (aula C-101)

9:30-11:30         II Sesja plenarna  - Gender w naukach i badaniach społecznych (aula C-101)

 • prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski), Podmiotowość  kobiet w polityce  społecznej i w pracy socjalnej. Między  "opieką" a  odpłatną  pracą
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Slany, (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński), Gender w kontekście migracyjnym
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH (Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa), Znaczenie płci kulturowej w ekonomii: rynek pracy i zarządzanie - fakty i wyzwania
 • dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (Pracownia Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Idea partnerstwa we współczesnych rodzinach – perspektywa socjopedagogiczna
 • dr hab. Edyta Pietrzak (Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, ZIP PŁ, Politechnika Łódzka), Feministyczna politologia


11:30-12:00       Przerwa kawowa (aula C-101) 


12:00-14:00       Sesje tematyczne równoległe


Kobiety w sferze publicznej (s. F-17)

Prowadzenie: dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Marta Luty-Michalak, dr Olga Kotowska-Wójcik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dlaczego kobiety-matki pracują? – męski punkt widzenia
 • Prof. Krzysztof Gorlach, dr Zbigniew Drąg, Uniwersytet Jagielloński, Kobiety-rolniczki jako uczestniczki życia publicznego
 • Mgr Katarzyna Rosół, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kobieta-polityk – stereotypy płciowe a rzeczywistość społeczno-polityczna
 • Dr Renata Bogusz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Specyfika pracy kobiet w zawodzie lekarza
 • Edyta Zierkiewicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław, Siła słabych więzi? Analiza szans i zagrożeń wspólnoty polskich Amazonek w czasach neoliberalizmu


Męskość – społeczne role i wizerunki (s. E-105)

Prowadzenie: dr Julita Czernecka (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Joanna Wróblewska-Skrzek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Co to znaczy być ojcem oraz mężem/partnerem? Mężczyźni o roli ojca w rodzinie
 • Dr Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Znaczenie praktyk intymnych i seksualnych w konstruowaniu biografii mężczyzn żyjących w pojedynkę
 • Dr hab. Ula Kluczyńska, Collegium da Vinci, Poznań, Definiowanie opieki i męskości przez pielęgniarzy. W stronę męskości opiekuńczej
 • Dr Ewa Kępa, Uniwersytet w Białymstoku, Dzierganie – (nie)męskie zajęcie
 • Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Kategoria męskości w dyskursie medialnym dotyczącym Roberta Lewandowskiego


Gender i sport (s. E-109)

Prowadzenie: dr Wojciech Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr hab. Joanna Cewińska, Uniwersytet Łódzki, Menedżerki w patriarchalnych strukturach stowarzyszeń sportowych
 • Dr hab. Honorata Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kobiety wkraczające na męskie trybuny stadionów piłkarskich: świat kibiców z perspektywy gender studies
 • Dr Natalia Organista, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Postrzeganie sportu kobiet przez dziennikarki sportowe. Podtrzymywanie hegemonicznej struktury sportu?
 • Dr Jakub R. Stempień, Uniwersytet Łódzki, Wielu autorów, niewiele autorek - niewesołe uwagi o polskiej socjologii sportu
 • Dr Agnieszka Maj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, „Męskie” sposoby na bycie „fit” – analiza porównawcza wybranych polskich blogów

 

14:00-15:00       Lunch  (s. F-12)

 

15:00-17:00       Sesje tematyczne równoległe

Gender w tekstach kultury (s. F-17)

Prowadzenie: dr Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Uniwersytet Łódzki, Opowieści (z) ciała - własnym głosem o sobie na przykładzie powieści Eve Ensler „Monologii waginy”
 • Mgr Olga Grzyś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dlaczego Bóg nie jest kobietą, czyli rozważania o sytuacji sióstr zakonnych w Kościele katolickim na wybranych przykładach z literatury i kinematografii hiszpańskojęzycznej
 • Dr Katarzyna Sidor, Joanna Milanowska, Urszula Łopuszańska, Marzena Samardakiewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poczucie tożsamości płciowej w sztuce filmowej
 • Mgr Anna Kujawska-Kot, Uniwersytet Warszawski, Bohater transseksualny w objęciach binarnego kodu płci
 • Mgr Zofia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski, Człowiek, lekarz, kandydat na posła. Wizerunki kobiet w polskim plakacie wyborczym 1989-2015


Feminizm w sztuce i działaniu (s. E-105)

Prowadzenie: dr Magdalena Rek-Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

 • Prof. Kazimiera Wódz, Uniwersytet Śląski, dr Jolanta Klimczak, Uniwersytet Śląski, “Czarny protest” jako praktyka oporu kobiet wobec  nacjonalizmu w Polsce
 • Dr Karolina Sikorska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu, Praktykowanie siostrzeństwa. „Zdarzeniowy charakter dyskursu”
 • Dr Grażyna Zygadło, Uniwersytet Łódzki, „Kimże ja jestem, biedna Chicanita”  - Problematyka feminizmu kobiet kolorowych w ujęciu Glorii Anzaldúy
 • Dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki, Film feministyczny - między sztuką a aktywizmem
 • Dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, Uniwersytet Łódzki, Budzenie się świadomości feministycznej w świetle osobistych relacji z udziału w „Czarnym proteście”

 

Gender w dyskursie publicznym (II) (s. E-109)

Prowadzenie: dr Jakub Stempień (Uniwersytet Łódzki)

 • Dr Grzegorz Wójcik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Genderowe reprezentacje opiekunów na łamach tygodnika „Polityka”
 • Dr Ewa Hyży, Losy Kategorii  ‘gender’ w feminizmie  xxi wieku. Teorie i polityka
 • Dr Barbara Ober-Domagalska, Uniwersytet Łódzki, Gender w katolickim dyskursie prasowym na przykładzie „Niedzieli” i „Tygodnika Powszechnego”
 • Mgr Anna Zalewska, Uniwersytet Warszawski, Jaką płeć miała robotnica? Emancypacja w duchu socrealistycznym, prezentacja wyników badań

 

17:00  Zakończenie konferencji

 

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź